VISIT INFO

Accommodation: Tianhai Garden Hotel (Bao Fa Xing Fu Hai Jing Jiu Dian)

Address: No. 9, Long Hu Shan Road, Siming District, Xia men, Fujian Province, 361005, P. R. China

Telephone: +86 (0592)2519888

Line1:About 15 km from the Xiamen Gaoqi International Airport, about 30 minutes by taxi, cost of 40 yuan to 60 yuan.

Line2:About 35 km from XiaMenBei Railway Station, about 50 minutes by taxi, cost of 80 yuan to 100 yuan.

Line3:About 7 km from XiaMen Railway Station, about 20 minutes by taxi, cost of 20 yuan to 30 yuan.

Map:About 1.1 km from hotel to Department of Astronomy, Xiamen University (Haiyun Campus), about 15 minutes