Committee

Science Organizing Committee

Andrea Santangelo  (IAAT, Germany; co-Chair)
Marco Feroci (INAF-IAPS, Italy; co-Chair)
Shuang-Nan ZHANG (IHEP, China; co-Chair)
Silvia Zane (MSSL-UCL, United Kingdom)
Jean in't Zand (SRON, The Netherlands)
Enrico Bozzo (University of Geneva, Switzerland)
Soeren Brandt (DTU, Denmark)
Margarita Hernanz (IEEC-CSIC, Spain)
Vladimir Karas (Astron. Institute, Czech Republic)
Piotr Orleanski (CBK, Poland)
Stephane Schanne (CEA, Saclay)
Li-Ming SONG (IHEP, China)
Yupeng XU (IHEP, China)
Taotao FANG (Xiamen Univ., China)
Jianfeng WU (Xiamen Univ., China)
Xiang-Dong LI (Nanjin Univ., China)
Shu ZHANG (IHEP, China)
Wen-Fei YU (SHAO, China)
Li-Jun GOU (NAOC, China)
Ren-Xin XU (Peking Univ., China)
Hua FENG (Tsinghua Univ., China)

Local Organizing Committee

Jianfeng WU (Xiamen Univ., China, co-chair)
Fang-Jun LU (IHEP, China, co-chair)
Hong-Wei LIU (IHEP, China, co-chair)
Ang LI (Xiamen Univ., China)
Tong LIU (Xiamen Univ., China)
Junfeng WANG (Xiamen Univ., China)
Li XUE (Xiamen Univ., China)
Haikun LI (Xiamen Univ., China)